شما اینجا هستید : خانه  »  W.A.S.P   »   دانلود آهنگ The Last Redemption از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

دانلود آهنگ The Last Redemption از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

ترجمه آهنگ آخرین رستگاری از وسپ

دانلود آهنگ The Last Redemption از W.A.S.P همراه با ترجمه لیریکس آهنگ

لیریک فارسی و دانلود آهنگ The Last Redemption

| تزجمه متن آهنگ فارسی اضافه شد |

| متن آهنگ انگلیسی اضافه شد |

| دانلود موزیک با کیفیت ۳۲۰ اضافه شد لینک مستقیم |

دانلود آهنگ The Last Redemption از W.A.S.P با ترجمه متن آهنگ به فارسی

آهنگ های بیشتر از W.A.S.P

دانلود رایگان آهنگ خارجی آخرین رستگاری از سایت فارسی لیریک

Lyrics & Download New Music The Last Redemption By W.A.S.P mp3

به همراه لیریکس فارسی و انگلیسی

ترجمه آهنگ های بیشتر از وسپ بلکی لاولس

[tabby title=”ترجمه فارسی”]

[Jesse to the world ] Take me, shame me name on your tongues
[جسی به جهان] نگاهی به من، شرم من نام در زبان شما
I made you to lay my
من ساخته شده شما به وضع من
Hate me, Slay me
من از آنها بدم میاید، من ذبح
It’s danger to hang my face on your walls
خطر به چهره من بر روی دیوار آویزان
Take me, Change me
نگاهی به من، من را تغییر دهید
I’m nothing but crowns of thorns on your hearts
من چیزی جز تاج خار در دل خود را
Oh, oh can you change me, save me
آه، آه شما مرا نجات بده سگ
Will you love me
من عشق شما است؟
Nailed to your Neon Cross
میخ به صلیب نئون خود را
If I die for you will my life have counted
اگر مرگ من برای شما خواهد شد شمارش زندگی من است
Give me the truth, would it mean anything
من حقیقت را آن چیزی معنی
If I die for you will I die for thousands
اگر مرگ من برای شما من جان هزاران
Oh, give me the truth
آه، من را حقیقت
Will you ever remember me
شما همیشه من به یاد داشته باشید
If I die for you
اگر مرگ من برای شما

[Congregation] We’re dying for you
[جماعت] ما در حال مرگ برای شما
[Jesse] I lied to thousands
[جسی] من به هزاران دروغ
[Congregation] Our God is you
[جماعت] خدای ما به شما است
[Jesse] I am deceit
[جسی] من فریب
[Congregation] Falling for you
[جماعت] سقوط برای شما
[Jesse] I was the God with
[جسی] خدا با بودم
Disciples at my feet
شاگردان در پای من
[Congregation] Give us the truth
[جماعت] ما را به حقیقت
[Jesse] I’m Lord to no man
[جسی] من از خداوند برای هیچ مردی
[Congregation] Telling us true
[جماعت] گفتن ما واقعی
[Jesse] It’s all lies you see
[جسی] این همه دروغ شما است
[Congregation] Give us the truth
[جماعت] ما را به حقیقت
[Jesse] Messiah to thousands
[جسی] مسیح به هزاران نفر
With love’s blood at my feet
با خون عشق در پای من
[Congregation] Just give us the truth
[جماعت] فقط ما را به حقیقت
[Jesse] Yeah I lied to thousands
[جسی] بله من به هزاران دروغ
[Congregation] Telling us true
[جماعت] گفتن ما واقعی
[Jesse] I sowed what you’ll reap
[جسی] من علتش چه خواهید به شما درو
[Congregation] Give us the truth
[جماعت] ما را به حقیقت
[Jesse] Messiah of Nothing
[جسی] مسیح هیچ چیز
Disciples at my feet
شاگردان در پای من

[Jesse to the world ] I am no God of all you lost religions
[جسی به جهان] من هیچ خدای همه ادیان از دست شما
Prophet for love
حضرت عشق
You could never see
شما هرگز می تواند را ببینید
You all believed
شما باور
Oh, I was the chosen one
آه، من بود یک انتخاب
I’ll please the crowds and die out loud
من لطفا جمعیت و با صدای بلند می میرند
Take my name in vain
اسم من را بیهوده
Cast it on the long forgotten wind
آن را در مدت فراموش شده باد بازیگران

I Messiah nothing
من مسیح هیچ چیز
Oh why, why’d you made me God
آه چرا، چرا شما من خدا ساخته بود
I want to die
من می خواهم به مرگ

No don’t come to me
هیچ نمی آیند به من
No don’t believe in you God of Love
بدون ایمان شما به خدا عشق نیست
Oh, won’t ya see
آه، بله نمی بینم
I can’t deceive no more
من نمی توانم بیشتر فریب
No don’t believe
نه باور نمی کنم
I’m no redeeming God of love
من هیچ وفای به عهد خدا عشق
Your God you see’s
خدا شما را
All make believe Neon
همه را باور نئون

When I’m gone
وقتی من رفتم
Will you all still need your
همه هنوز هم نیاز به شما خواهد شد خود را
Dangerous Gods
خدایان خطرناک
You’ll never see
شما هرگز خواهید دید
We all deceive
همه ما را فریب
Oh, until we’re here and gone
آه، تا زمانی که ما اینجا و رفته
Oh mother please, what’d you do to me
اوه لطفا مادر، چه می خواهید به من انجام
Anoint my head with oils
من سر را با روغن روغن مالی کردن بدن
Dark descent to madness be my friend
سراشیب تاریکی به جنون دوست من است

I Messiah nothing
من مسیح هیچ چیز
Oh why, why’d you made me God
آه چرا، چرا شما من خدا ساخته بود
I want to die
من می خواهم به مرگ

[Disciples to Jesse] Your fucked for life
[شاگردان به جسی] تموم شما برای زندگی
Die for us oh Messiah please
برای ما آه مسیح لطفا مرگ
[Disciples to Jesse] Your fucked for life
[شاگردان به جسی] تموم شما برای زندگی
Die so we’ll all believe
بنابراین ما اعتقاد دارم که همه می میرند
[Jesse to the world ] I, Messiah nothing
[جسی به جهان] من مسیح هیچ چیز
Oh I, Oh i’m a throw away for life
آه، آه من من پرتاب دور برای زندگی
I, Messiah nothing
من مسیح هیچ چیز
Oh why would you remember anymore
آه چرا شما دیگر به یاد بیاورید؟
If i die
اگر مرگ من

[Jesse to the world ]
[جسی به جهان]
Oh, all I need was someone
آه، من همه نیاز است کسی
To love me
به عشق من
Oh, all I needed was one
آه، من نیاز داشت
There’re no one who cares
هیچ کس که مراقبت کنید
Oh, all I need was someone
آه، من همه نیاز است کسی
To love me
به عشق من
Oh, all I needed was one
آه، من نیاز داشت
There’re no one who cares
هیچ کس که مراقبت کنید

[Jesse to God]
[جسی به خدا]
Oh, Tell me my Lord
آه، من بگو پروردگار من
Why am I here?
چرا من اینجا هستم؟
Surely not to live in pain and sorrow
مطمئنا به درد و غم و اندوه زندگی می کنند
Are we to live in pain and fear?
ما را در درد و ترس زندگی می کنند است؟
Oh, Tell me my Lord
آه، من بگو پروردگار من
Why am I here?
چرا من اینجا هستم؟
Are we to hide inside and fear forever
ما برای مخفی کردن داخل و برای همیشه از ترس
A never ending road of tears
جاده هرگز پایان اشک
Oh, Tell me my Lord
آه، من بگو پروردگار من
Why am I here?
چرا من اینجا هستم؟

[Judah] Are you still Neon God
[یهودا] آیا هنوز هم خدا نئون.
[Jesse] I won’t go away
[جسی] من نمی خواهد برود
[Judah] Still an icon
[یهودا] هنوز هم یک نماد
Thrilling Neon
هیجان نئون
[Jesse] It won’t go away
[جسی] آن برطرف نخواهد شد
[Judah] Dying for their love
[یهودا] مرگ برای عشق خود را

[Judah] Still the God of
[یهودا] هنوز هم خدای
[Jesse] It won’t go away
[جسی] آن برطرف نخواهد شد
[Judah] Thrilling Neon
[یهودا] هیجان نئون
Killing their God
خدای خود را کشتن
[Jesse] Go away
[جسی] رفتن
[Judah] Spilling all your blood
[یهودا] ریختن خون شما

[Judah] Can you save your Neon
[یهودا] می تواند شما را نجات خود نئون
[Jesse] If I fade away
[جسی] اگر من دور محو
[Judah] Show them their wrong
[یهودا] اشتباه خود را به آنها نشان بدهید
[Jesse] And die today
[جسی] و امروز می میرند
[Judah] A crucified son
[یهودا] پسر مصلوب
A martyr for their love
شهید برای عشق خود را

[Judah] You were never my God
[یهودا] هرگز خدای من بودی
[Jesse] Yours to blame
[جسی] شما مقصر
[Judah] Can you walk on water
[یهودا] می توانید راه رفتن در آب
[Jesse] Yours to slay
[جسی] مال شما به ذبح
[Judah] Come off your cross
[یهودا] آمد کردن صلیب خود را
[Judah and Jesse to each other] And resurrect
[یهودا و جسی به یکدیگر] و رستاخیز
Your God
خود خدا

[Jesse to the world ] No don’t come to me
[جسی به جهان] هیچ نمی آیند به من
No don’t believe in your God of Love
بدون ایمان به خدا عشق شما نیست
No don’t come to me
هیچ نمی آیند به من
I can’t deceive no more
من نمی توانم بیشتر فریب
No don’t believe
نه باور نمی کنم
I’m no redeeming God of love
من هیچ وفای به عهد خدا عشق
Your God you see’s
خدا شما را
All make believe Neon
همه را باور نئون
No, don’t come to me
نه، نمی آیند به من
No, don’t believe
نه، باور نداشتند
And don’t die for me
و برای من مرگ نیست
You’re all deceived for love
شما همه فریب برای عشق

[tabbyending]

به این پست امتیاز دهید.

نظرات

  • نظرات پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.
  • لطفا نظرات خود را بصورت فارسی تایپ کنید.
منتشر شده : 0 در حال بررسی : 0